Läs om våra policyer

Affärsidé

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall utföra byggtjänster åt privatpersoner och företag i Marks kommun med omnejd.

Kvalitetspolicy

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall alltid lämna kunden nöjd. Arbetet skall följa gällande lagar och föreskrifter samt utföras fackmässigt i nära samarbete med kund. En ständig förbättring av kvalitén är en självklar del i vårt arbete.

Miljöpolicy

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall medverka till ett hållbart samhälle. Det betyder att vi skall välja det som är mest fördelaktigt ur miljöhänsyn och arbetsmiljö. Vårt avfall skall tas omhand/sorteras enligt kommunens riktlinjer, Vi skall minst alltid följa gällande lagar och föreskrifter. Vi skall följa upp vårt miljöarbete för att alltid förbättra oss.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö innebär vissa risker som skall tas hänsyn till. Vi skall med god marginal leva upp till lagar, föreskrifter och gällande normer.
Arbetsmiljön i Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall inte utsätta medarbetare och andra för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön skall på våra arbetsplatser vara god med hänsyn till arbetes natur.
En trivsam arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. En förutsättning är att det råder en ärlig och öppen attityd på våra arbetsplatser och att alla risker och hot mot vår säkerhet rapporteras.
Vid nyinvesteringar och eller andra förändringar i verksamheten, skall hänsyn och i samverkan med medarbetarna tas av arbetsmiljön. Vi skall ständigt arbeta för en bättre arbetsmiljö.

Brandskyddspolicy – Skyldighet enligt lag

Vi ser allvarligt på brandskydd, vi inser att det kan bli stora konsekvenser om en brand skulle uppstå. Vi skall med god marginal leva upp till lagar, föreskrifter och gällande normer.
Policyn innebär att Byggnadsfirman Fransson & Karlsson i egenskap av arbetsgivare och uppdragstagare ska:

  • Arbeta systematiskt med brandskydd.
  • Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna.
  • Informera om utrymningsvägar på vårt lager.

 
UPPTÄCKS BRAND

Ring 112.

Kompetenspolicy

För att Byggnadsfirman Fransson & Karlsson skall nå våra mål krävs att våra medarbetare har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Rätt kompetens är en strategisk fråga och långsiktig investering för oss.

Policy för socialt ansvar

Relationer

Byggnadsfirman Fransson & Karlssons relationer skall vara långvariga och starka med kunder och leverantörer. Vi ska inte särbehandla individer på grund av kön, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt/etniskt ursprung.

Ansvar

Vi strävar efter att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vår målsättning är att bedriva vår verksamhet utan att ge avkall på vare sig produktkrav, ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö eller den yttre miljön
Vårt ställningstagande är att alltid minst uppfylla de lagar, regler och förordningar.

Mutor

Vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga förmåner eller ersättningar.
Vi erbjuder aldrig eller ger aldrig någon gåva eller betalning som utgör eller kan tolkas som en muta. Vi avvisar och rapporterar omgående till ledningen alla krav på, eller erbjudanden om, mutor.

Behöver du hjälp med något?

Och kan vi hjälpa dig? Fyll gärna i formuläret så tar vi kontakt!